Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas kiekvienais metais vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis (pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607), naudojantis „Iqes online Lietuva. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“ rekomendacijomis ir pateiktomis anketomis.
Įsivertinimas vykdomas šiais etapais:

 • 1 etapas – pasirengimas įsivertinti;
 • 2 etapas – platusis įsivertinimas;
 • 3 etapas – pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas;
 • 4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas;
 • 5 etapas – rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti.

2015-2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

 • Regina Jacikaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė,
 • Milda Kleinauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, narys,
 • Birutė Gaižaitienė, fizikos mokytoja metodininkė, narė,
 • Irma Gedgaudienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, narė,
 • Rasa Pakalniškienė, istorijos vyr. mokytoja, narė.

Uždaviniai

 1. Numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą.
 2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę.
 3. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę.
 4. Išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis.
 5. Didinti mokytojų kompetenciją, skatinti savo patirties refleksiją.

Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitos:

2017-2018 m.m.;  2016-2017 m.m.;  2015-2016 m.m.; 2014-2015 m.m.; 2013-2014 m.m.; 2012-2013 m.m.; 2011-2012 m.m.;